Privacybeleid

1. Inleiding

1.1 Wij hebben dit Privacybeleid vastgesteld, dat de basis vormt voor onze verwerking van uw persoonsgegevens.

1.2 Ons Privacybeleid beschrijft hoe wij in het algemeen persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken en welke rechten u heeft wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

1.3 Ons privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers en klanten van Geovent A/S.

2. Gegevensbeheerder

2.1 Geovent A/S neemt de rol van gegevensbeheerder op zich voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u hebben ontvangen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Data Protection Act.

2.2 Indien u contact met ons wenst op te nemen, zijn onze contactgegevens als volgt:

Geovent A/S

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

CVR nr.: 54222610

Telefoon: 8664 2211

E-mail: [email protected]

3. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

3.1 Wij verwerken persoonsgegevens over u om onze diensten aan u te kunnen verlenen, onze dienstverlening te verbeteren en de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en in ons contact met u.

3.2 Wij verzamelen en bewaren alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor bepaalde doeleinden. Wij verwerken onder andere informatie over u wanneer wij dat nodig hebben om:

– Uw relatie met ons te beheren

– Aan uw verzoek om specifieke diensten te voldoen

– Onze gebruikerservaring te verbeteren en aan te passen

– Onze communicatie en marketing op u af te stemmen

– Te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten

3.3 Wij verwerken alleen persoonsgegevens over u die relevant en noodzakelijk zijn voor de hierboven omschreven doeleinden. De doeleinden bepalen het type persoonsgegevens dat wij over u verwerken. Hetzelfde geldt voor de omvang en de duur van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Wij verzamelen en verwerken niet meer gegevens dan wij nodig hebben voor het specifieke doel, noch bewaren wij gegevens langer dan noodzakelijk is voor het doel.

4. Categorieën van persoonsgegevens

4.1 De persoonsgegevens die wij over u verwerken omvatten met name:

– Algemene persoonsgegevens, waaronder onder meer klantgegevens en contactgegevens

– Persoonsgegevens opgenomen in aan ons gedane verzoeken

4.2 Wij verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van derden over onze gebruikers of klanten.

5. Ontvangers

5.1 In bepaalde gevallen geven wij uw persoonsgegevens door aan gegevensverwerkers met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten om te verzekeren dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld. Wij maken gebruik van gegevensverwerkers in de EU die persoonsgegevens opslaan en verwerken namens Geovent A/S in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij maken enkel gebruik van data verwerkers die de nodige garanties bieden dat zij gepaste technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om te verzekeren dat de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke data beschermingswetgeving.

5.2 Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Mailchimp, die onze nieuwsbrieven verstuurt Als u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres dus doorgegeven aan Mailchimp, die deze informatie opslaat op hun servers in de Verenigde Staten Volgens onze gegevensverwerkingsovereenkomst met Mailchimp is de doorgifte van uw persoonsgegevens naar servers in de VS gebaseerd op de “Standard Contractual Clauses” van de EU-Commissie, waarover u meer kunt lezen op de volgende link https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_da

Mailchimp heeft ook gegarandeerd dat hun verwerkingsbeveiliging in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, alsmede met dit privacybeleid. Dit betekent ook dat Mailchimp geen informatie over u aan derden mag verstrekken. Wij zijn daarom van mening dat Mailchimp uw persoonsgegevens adequaat beschermt. U kunt onze gegevensverwerkingsovereenkomst met Mailchimp bekijken op de volgende link https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

5.3 Wij hebben ook een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, omdat wij gebruik maken van Google Analytics, waarmee persoonsgegevens over bezoekers van onze website worden verzameld en verwerkt. De verzamelde en verwerkte informatie helpt ons om de inhoud en het bezoek van onze website te optimaliseren om een betere gebruikerservaring te garanderen.

6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1 Verwerking van noodzakelijke persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens over u die wettelijk verplicht kunnen zijn voor ons om te verzamelen en op te slaan in verband met onze bedrijfsvoering, bijv. boekhoudwetgeving. Het soort en de omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken kunnen ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of een andere wettelijke verplichting. De rechtsgrondslag voor deze verwerking volgt uit artikel 6, lid 1, onder b) en c), van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

6.2 Controle en opslag van uw persoonsgegevens

Wij controleren en actualiseren voortdurend de juistheid van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens niet onnauwkeurig of misleidend zijn. Aangezien onze diensten afhankelijk zijn van de juistheid en actualiteit van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld adreswijzigingen en dergelijke. U kunt de contactgegevens in paragraaf 2.2 gebruiken om ons op de hoogte te stellen van uw wijzigingen.

6.3 Abonnement op de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens, waaronder uw naam en e-mailadres, te verwerken.

Uw toestemming is vrijwillig en u kunt deze te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via de contactgegevens in paragraaf 2.2. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking. De rechtsgrondslag voor deze verwerking volgt uit artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

6.4 Openbaarmaking van persoonsgegevens

Wij maken uw persoonsgegevens alleen openbaar als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking.

6.5 Verwijdering van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, verwerkt en opgeslagen. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt u automatisch uit onze database verwijderd. Wij slaan persoonsgegevens op die wij wettelijk verplicht zijn op te slaan, bijv. als gevolg van de boekhoudwetgeving. Ook deze gegevens worden gewist wanneer zij niet langer bewaard hoeven te worden op grond van de wet.

7. Veiligheid

7.1 Wij beschermen en verzorgen uw persoonsgegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan, in gevaar worden gebracht of onbedoeld worden gewijzigd. Bovendien beschermen wij tegen ongeoorloofde openbaarmaking, toegang of kennis. Wij doen ons best om de kwaliteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

7.2 U ontvangt bericht in geval van een inbreuk op de beveiliging indien wordt geoordeeld dat de inbreuk een hoog risico voor u inhoudt, met inbegrip van bijvoorbeeld verlies van reputatie of identiteitsdiefstal.

8. Cookies

8.1 Onze website maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer, smartphone of soortgelijk apparaat worden geplaatst. Het tekstbestand stelt ons in staat informatie te verzamelen over welke pagina’s en functies u gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw bezoek te optimaliseren terwijl u door onze website navigeert. Cookies kunnen geen schadelijke code bevatten zoals virussen.

8.2 Cookies worden onder meer gebruikt door Google Analytics, met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten zoals beschreven in paragraaf 5.3.

8.3 Door gebruik te maken van onze website stemt u in met ons gebruik van cookies zoals hierboven beschreven. Indien u hier voor langere tijd geen toestemming voor wenst te geven, kunt u uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door de instellingen in uw browser te wijzigen.

9. Opslag van uw persoonlijke gegevens

9.1 Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van, het beheer van uw relatie met ons, het voldoen aan uw verzoek om bepaalde diensten, het verbeteren van onze diensten, het aanpassen van onze communicatiemarketing aan u en het voldoen aan vereisten op grond van de wet.

10. Uw rechten

10.1 U heeft een aantal rechten onder de GDPR met betrekking tot onze verwerking van informatie over u. Het doel van uw rechten is om openheid en transparantie te bieden over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten zijn de volgende:

10.2 Recht op toegang: u hebt het recht om de informatie die wij over u verwerken in te zien, evenals een reeks aanvullende gegevens, waaronder bijvoorbeeld de doeleinden van de verwerking en aan wie uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt.

10.3 Recht op correctie: u hebt het recht om onnauwkeurige of onjuiste informatie over uzelf te laten corrigeren. Dit omvat ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. Wij zullen uw persoonsgegevens uiteraard actueel houden, maar als u merkt dat wij onjuiste gegevens over u verwerken, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens in paragraaf 2.2.

10.4 Recht op wissen: In uitzonderlijke gevallen heeft u het recht om informatie over uzelf te laten wissen voordat wij uw persoonsgegevens wissen wanneer het voor ons niet langer noodzakelijk is om deze te bewaren voor de doeleinden van de verwerking.

10.5 Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, zodat de persoonsgegevens niet kunnen worden onderworpen aan een andere verwerking dan opslag.

10.6 Recht op bezwaar: in bepaalde gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, ongeacht of onze verwerking rechtmatig is.

10.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat voor persoonlijk gebruik en om deze gegevens zonder belemmering van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere over te dragen.

10.8 Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in punt 2.2

11. Klachten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

11.1 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefoon: 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

www.datatilsynet.dk

12 Wijzigingen in het privacybeleid

12.1 Geovent A/S behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen als gevolg van belangrijke wijzigingen in de wetgeving, nieuwe technische oplossingen of verbeteringen.